София +359 887 150 733 | +359 877 221 663
 
Меню

ЗАЯВИ АВТОМОБИЛ

Дата на наемане:
Дата на връщане:
Aвтомобил:
Име за контакт:

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Означеният на страницата Avelcar в качеството му на НАЕМОДАТЕЛ отдава под наем автомобили /МПС/ на HAЕMAТЕЛЯ при следните условия:

1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
1.1. МПС се дава на Наемателя в добро състояние със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ. отразено в двустранно подписан Приемно-предавателен протокол, неразделна част от настоящия Договор при условията на който става връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, в което му е предоставен, което състояние се удостоверя в горепосочения Приемно-предавателен протокол.

1.2. При неспазване срока на връщане на автомобила от Наемателя, той се задължава да уведоми Наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение Наемателят дължи неустойка в размер максимум дневнонаемната цена на автомобила. Наемателят може да продължи своя договор по телефона с максимум 72 часа. При забавяне повече от три дни наемателят се задължава да скючи нов Договор.

1.3. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от Наемателя за повече от два дни, без за това да бъде уведомен Наемодателя, са счита за присвояване и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия Договор.

2. ЩЕТИ. ЗАГУБИ. КРАЖБИ И ДРУГИ
2. 1. При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на Наемателя, последният се задължава да заплати на Наемодателя пълно обезщетение (вкл. разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем). По смисъла на тази клауза заместващ автомобил е това МПС, което Avelcar предоставя на Наемателя при пълно или частично ползване на наетото МПС.

2.2. Отговорността на Наемателя може да бъде ограничена при заплащане на допълнителна такса (TOO), удостоверена и определена при подписване на Договора, която такса не подлежи на връщане. При заплащана на тази такса, отговорността на Наемателя са редуцира до размера на депозита с изключение на случаите в точка 5.4. от настоящия Договор.

2.3. Отговорността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако е причинена виновно от Наемателя, са поема от застраховката – ‘Гражданска отговорност’ до лимита и с изключение на случаите, визирани в т. 5.1., 5.2. и 5.3. от този Договор. Само при наличие на уважен регресен иск от Застрахователя но смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане тази отговорност се поема от Наемателя.

2.4. При загубване, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила, Наемателят заплаща неустойка на размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Наемната цена на автомобила са определя на база цената за ползване за един ден, определена в Тарифа, неразделна част от Договора, съобразно наемният период. Тя се заплаща при предаване на автомобила и подписване на Приемнo-предавателен протокол.

3.2. Наемателят се задължава да плати депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояния - същото, в което е предаден съобразно Приемно-редавателния протокол - депозитът са освобождава. При констатиране в Приемно-предавателния протокол на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът са върна без гориво или с по-малко от уговореното в приемно-предавателния протокол, съответната стойност са удържа от депозита, а остатъкът, ако има такъв. се освобождава.

4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
4.1. Наемодателя отговаря за щети причинени от Наемателя или трети лица, разултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза. Разноските по извършване на тази експертиза следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение. 4.2. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя заместващ автомобил ЗА СРОКА, ЗА КОЙТО Е СКЛЮЧЕН Договора за отдаване под наем на неизправния автомобил.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛ
5.1. Наемателят е длъжен
а/ да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин.
б/ при настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС.
в/ в случай на злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти - да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи. В срок от двадесет и четири часа от настъпване на щетата/злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на Договора, Наемателят следва да уведоми Наемодателя за това като съобщи всички факти, обстоятелства и данни (имена на свидетели и др. подобни) въа връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

5.2. Наемaтелят няма право:
а/ да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обуче-ния, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни или други товари;
6/ да управлява автомобила в пияно СЪСТОЯНИЕ ИЛИ СЛЕД употреба на наркотици и упояващи медикаменти;
в/ да преотстъпва автомобила на трети лица ИЛИ да го ползва за задгранични пътувания.

5.3. Наемателят трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, стаж над една година и навършена двадесет годишна възраст.

5.4 Нарушаване на клаузите в т.5.1. - 5.3. в резултат на което са (нанесени щети, изключва ограничената отговорност, визирана в клауза 2.2. и Наемателят дължи пълно обезщетение.

5.5. Наемателят дава cъгласие личните му данни, описани в Договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни ако са направени в писмена форма и са подписани от страните или техни упълномощени представители.

6.2. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на Договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния съд.

6.3. За всички неуредени и произтичащи от Договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228 - 239 от ЗЗД, ЗДП, както и останалите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните.

Настоящият Договор са състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка е страна. Неразделна част от него са Приемно-предавателния протокол и Тарифа.